TÂN MINH.,JSC

Nhà thờ họ

Nhà thờ họ tại Lâm Bình - Tuyên Quang

Địa điểm: Lâm Bình - Tuyên Quang

Diện tích: 4.923 m2

Năm thực hiện: 2016

Thong ke