TÂN MINH.,JSC

Phòng họp huyện ủy Hoàng Su Phì

Phòng họp huyện ủy Hoàng Su Phì

Địa điểm: Hoàng Su Phì - Hà Giang

Năm thực hiện: 2016

Thong ke