TÂN MINH.,JSC

QUY HOẠCH KHU ĐÔ THỊ VƯƠNG CƯỜNG

  • VÞ trÝ khu ®Êt lËp quy ho¹ch n»m t¹i ph­ưêng D÷u L©u, thµnh phè ViÖt Tr×, tØnh Phó Thä, ë phÝa B¾c ViÖt Tr×, gi¸p s«ng L«, c¸ch trung t©m thµnh phè ViÖt Tr× 2km, c¸ch ®­ưêng TrÇn Phó 150m, c¸ch dù ¸n Tr­ưêng §¹i häc Hïng V­ư¬ng 1km. Khu đt cã diÖn tÝch: 143.400 m2.
  • Giíi h¹n khu ®Êt:

   + PhÝa B¾c gi¸p quy ho¹ch chi tiÕt ven NguyÔn Du ®· phª duyÖt vµ khu d©n c­ư phư­êng D÷u L©u. 

   + PhÝa T©y gi¸p dù ¸n ®­ưêng Phï §æng.

   + PhÝa Nam gi¸p quy ho¹ch chi tiÕt tû lÖ 1/500 tuyÕn ®­ưêng Hoµ Phong nèi dµi C9 – D9 – E7.

   + PhÝa §«ng gi¸p khu d©n c­ư quy ho¹ch.

 

Bè côc vµ tæ chøc kh«ng gian kiÕn tróc toµn khu:

Bè côc vµ tæ hîp kh«ng gian kiÕn tróc cña khu vùc Quy ho¹ch lµ khu nhµ ë cao cÊp cã mËt ®é x©y dùng thÊp theo h­ưíng sinh th¸i, hßa nhËp víi kiÕn tróc c¶nh quan, hÖ thèng h¹ tÇng ®¶m b¶o vµ ®ång bé. HÖ thèng c©y xanh sinh th¸i ®­ưîc ®Çu t­ư tèt vµ ®em l¹i hiÖu qu¶ râ rÖt vÒ m«i tr­ưêng sèng cho khu ë.

- C¸c ®ư­êng giao th«ng chÝnh tiÕp cËn dù ¸n nh­ư ®­ưêng Hßa Phong, ®­ưêng Phï §æng hiÖn ®ang ®­ưîc ®Çu t­ư x©y dùng. Giao th«ng chÝnh tõ ®­ưêng Phï §æng vµo dù ¸n lµ ®­ưêng giao th«ng chÝnh trong khu ë. C¸c nh¸nh giao th«ng kh¸c cña khu ë ®­ưîc nèi víi c¸c ®­ưêng giao th«ng ®· ®­ưîc Quy ho¹ch cña ®­ưêng Hßa Phong vµ 1 nh¸nh tiÕp cËn víi ®­ưêng TrÇn Phó theo ®­ưêng néi bé (®· cã).

- Toµn bé kh«ng gian khu nhµ ë cao cÊp ®­ưîc bè trÝ däc theo trôc giao th«ng chÝnh, xuyªn suèt khu Quy ho¹ch, kÕt nèi c¸c gi¸ trÞ c¶nh quan, gi¸ trÞ kiÕn tróc tõ hiÖn ®¹i (khèi nhµ Trung t©m th­¬ng m¹i) ®Õn kiÕn tróc truyÒn thèng (§×nh B¶o §µ) vµ ®iÓm nhÊn lµ khu kh«ng gian réng lín cña hå n­ưíc vµ Qu¶ng tr­êng - biÓu t­ưîng cña khu ë. Bªn c¹nh ®ã, kiÕn tróc cña nhµ v­ưên vµ c¸c nhµ biÖt thù còng ®an xen, hµi hßa víi c¶nh quan thiªn nhiªn t¹o cho khu ë mËt ®é x©y dùng hîp lý, kh«ng gian tho¸ng ®·ng vµ mét m«i tr­ưêng sèng lý t­ưëng cho ng­ưêi d©n.

- Hai tßa nhµ cao 15 vµ 21 tÇng lµ ®iÓm nhÊn cña khu nhµ ë cao cÊp V­ư¬ng C­ưêng trªn trôc ®­ưêng chÝnh Phï §æng. C¸c c«ng tr×nh kiÕn tróc cßn l¹i lµ c¸c nhµ v­ưên vµ nhµ biÖt thù víi chiÒu cao 3 tÇng, n»m xen kÏ hµi hßa víi c¶nh quan thiªn nhiªn.

- Khu ®Ó xe tËp trung ®­ưîc bè trÝ g¾n liÒn víi hai tßa nhµ cao tÇng, t¹o ®iÒu kiÖn thuËn lîi cho viÖc sö dông vµ còng h¹n chÕ viÖc giao th«ng qu¸ t¶i trong néi bé khu ë. 

Bè côc vµ tæ chøc kh«ng gian c¸c khu vùc träng t©m, c¸c tuyÕn, c¸c ®iÓm nhÊn vµ ®iÓm nh×n c¶nh quan:

  • Tæ hîp c«ng tr×nh bè trÝ däc tuyÕn giao th«ng chÝnh:

     Trôc giao th«ng chÝnh cña khu ë ®­ưîc b¾t ®Çu tõ ®­ưêng Phï §æng, ®©y võa lµ trôc giao th«ng võa lµ trôc c¶nh quan chÝnh cña khu vùc. Hai c«ng tr×nh cao tÇng ®­ưîc bè trÝ t¹i vÞ trÝ ®Çu tuyÕn, cã t¸c dông nh­ư cæng chµo vµo khu ë, vµ lµ ®iÓm nhÊn kiÕn tróc quan träng cña khu ë trªn trôc ®­ưêng chÝnh Phï §æng. Trªn trôc ®­ưêng giao th«ng chÝnh còng bè trÝ c¸c d·y nhµ v­ưên vµ nhµ biÖt thù kÕt nèi víi hå c¶nh quan vµ qu¶ng tr­ưêng - biÓu t­ưîng cña khu ë, lµ ®iÓm nhÊn kiÕn tróc vµ c¶nh quan cho toµn khu vùc.

  • Tæ chøc kh«ng gian kiÕn tróc khu vùc hå nh©n t¹o:

    Hå c¶nh quan ®­ưîc bè trÝ ngay c¹nh qu¶ng tr­ưêng cña khu ë. Khu vùc nµy cã nÒn ®Êt thÊp vµ ®Þa h×nh ®Êt kh«ng vu«ng, do ®ã ®­ưîc bè trÝ mét khu hå nh©n t¹o vµ hÖ thèng c©y xanh xen kÏ c¸c biÖt thù n»m quanh hå. PhÝa B¾c khu hå n­ưíc ®­ưîc bè trÝ khu dÞch vô tæng hîp cã c¶nh quan ®Ñp ven hå vµ lµ ®iÓm cung cÊp dÞch vô cho toµn bé khu ë.

 

 

 

* Công trình nhà ở mẫu:


 

Thong ke