TÂN MINH.,JSC

TỔNG HỢP CÁC THÔNG TƯ XÂY DỰNG ĐÃ BAN HÀNH TÍNH ĐẾN 01/4/2016

Các Thông tư Bộ Xây dựng đã ban hành tính đến 1/4/2016

1. Thông tư số 01/2016/TT-BXD ngày 01/02/2016 ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về các công trình hạ tầng kỹ thuật

2. Thông tư số 02/2016/TT-BXD ngày 15/02/2016 ban hành Quy chế quản lý, sử dụng nhà chung cư

3. Thông tư số 05/2016/TT-BXD ngày 10/03/2016 hướng dẫn xác định đơn giá nhân công trong quản lý chi phí đầu tư xây dựng của Bộ Xây dựng http://goo.gl/1xmMNv

4. Thông tư số 06/2016/TT-BXD ngày 10/03/2016 hướng dẫn xác định và quản lý chi phí đầu tư xây dựng http://goo.gl/UFuIIg

5. Thông tư số 07/2016/TT-BXD ngày 10/03/2016 hướng dẫn điều chỉnh giá hợp đồng xây dựng http://goo.gl/g8vcUa

6. Thông tư số 08/2016/TT-BXD ngày 10/03/2016 của Bộ Xây dựng hướng dẫn một số nội dung về hợp đồng tư vấn xây dựnghttp://goo.gl/i3PFg1

7. Thông tư số 09/2016/TT-BXD ngày 10/03/2016 Hướng dẫn Hợp đồng thi công xây dựng công trình http://goo.gl/gt8oa3

8. Thông tư số 10/2016/TT-BXD ngày 15/03/2016 của Bộ Xây dựng quy định về cắm mốc giới và quản lý mốc giới theo quy hoạch xây dựng.
http://goo.gl/0S78Vm

 

Thong ke