TÂN MINH.,JSC

8 MỤC TIÊU NĂM 2018

    Tiếp nối và phát huy những thành công trong năm 2017, Công ty cổ phần đầu tư Tân Minh đã đặt ra 8 nhiệm vụ, mục tiêu năm 2018. Với khẩu hiệu HÀNH ĐỘNG PHẢI TRÁCH NHIỆM - TRÁCH NHIỆM PHẢI HÀNH ĐỘNG, Ban lãnh đạo và toàn thể CBCNV Công ty quyết tâm hoàn thành mục tiêu và cùng nhau tạo nên những mốc son trong hành trình phát triển của Tân Minh, hướng đến mục tiêu lớn nhất đưa công ty hội nhập cùng khu vực và thế giới.

 

1. Doanh thu đạt 15 tỷ

2. Hoàn thiện công tác tái lập Công ty, phát triển đội ngũ quản lý cấp trung chuyên nghiệp

3. Hoàn thiện hệ thống tài chính tài chính kế toán khoa học, bền vững, minh bạch

4. Xây dựng hệ thống quản trị, lưu trữ dữ liệu khoa học, bền vững

5. Xây dựng môi trường làm việc trách nhiệm, trung thực

6. Nâng cao chất lượng sản phẩm, quy trình hóa các bước

7. Xây dựng thị trường chiến lược, bền chặt và mở rộng thị trường ngoài ngân sách

8. Gắn kết gia đình Tân Minh và hoạt động chia sẻ trách nhiệm với xã hội

 

Thong ke