TÂN MINH.,JSC

CÔNG BỐ SƠ ĐỒ TỔ CHỨC MỚI CỦA CÔNG TY

Cùng với việc bổ nhiệm Phó Tổng giám đốc mới của Công ty, BGĐ cũng công bố sơ đồ tổ chức mới của công ty từ tháng 10 năm 2018, qua đó thể hiện rõ cơ cấu các phòng ban nhằm mang lại hiệu quả tốt hơn trong việc quản lý và phân rõ chức năng, quyền hạn của các phòng, ban trong Công ty.

Cơ cấu tổ chức trong công ty bao gồm:

Ban: 3 ban

 • Ban Giám đốc
 • Ban Trợ lý
 • Ban Cố Vấn

Phòng : 10 phòng

 • Phòng Kiểm Soát Nội Bộ;
 • Phòng Hành Chính Nhân Sự;
 • Phòng Tài Chính – Kế Toán
 • Phòng Dự Án – Kế Hoạch
 • Phòng Kiến Trúc 1
 • Phòng Kiến Trúc 2
 • Phòng Kết Cấu
 • Phòng Quy Hoạch
 • Phòng KCS
 • Phòng Hạ Tầng Kỹ Thuật

Nhóm : 3 nhóm

 • Nhóm Chuyên viên độc lập
 • Nhóm ME
 • Nhóm Nội thất

Thong ke